Tình ca 2:5

Tình ca 2:5 BPT

Hãy lấy trái nho bổ sức cho tôi, và dùng trái táo làm sức tôi hồi phục, vì tôi bủn rủn vì tình yêu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share