Tình ca 2:1

Tình ca 2:1 BPT

Em là hoa hồng trong đồng bằng Sa-rôn, là hoa huệ trong thung lũng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share