La-mã 10:16

La-mã 10:16 BPT

Không phải người Do-thái nào cũng đều chấp nhận tin mừng đâu. Nhà tiên tri Ê-sai đã nói, “Lạy Chúa, ai tin điều chúng tôi rao giảng?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share