Khải thị 8:4

Khải thị 8:4 BPT

Khói hương từ tay thiên sứ nghi ngút bay tỏa lên đến Thượng Đế cùng với lời cầu nguyện của các thánh đồ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share