Thi thiên 87:6

Thi thiên 87:6 BPT

Chúa sẽ giữ một danh sách các quốc gia. Ngài ghi chú rằng, “Người nầy sinh tại đó.” Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 87:6