Thi thiên 83
BPT

Thi thiên 83

83
Cầu xin Chúa diệt kẻ thù
Bài ca ngợi của A-sáp.
1Thượng Đế ôi, xin chớ làm thinh và bất động.
2Kẻ thù Ngài đang tự phụ,
những kẻ ghét Ngài đang chuẩn bị tấn công.
3Chúng âm mưu chống lại dân Ngài;
chúng định tâm nghịch những kẻ Ngài yêu dấu.
4Chúng bảo, “Chúng ta hãy tiêu diệt toàn quốc gia nầy đi
để không ai còn nhớ tên ‘Ít-ra-en’ nữa.”
5Chúng liên kết lập mưu.
Bọn đó đã lập ước nghịch Ngài:
6các gia tộc Ê-đôm cùng người Ích-ma-ên, Mô-áp và Ha-ga-rít,
7các dân Ghê-banh#Ghê-banh 83:7 Hay “Bi-lốt.”, Am-môn, A-ma-léc,
Phi-li-tin và Tia.
8Đến cả A-xy-ri cũng nhập chung
với chúng để giúp Am-môn
và Mô-áp,
là dòng dõi của Lót.
Xê-la
9Thượng Đế ôi, xin ra tay đánh chúng nó như Ngài đã ra tay đánh Mi-đi-an,
và như Ngài đã làm cho Si-sê-ra và Gia-bin ở sông Kít-sôn.
10Chúng ngã chết tại Ên-đô-rơ,
thây chúng mục nát trên đất.
11Xin đối xử với các lãnh tụ chúng
như Ngài đã làm cho Ô-rép
và Xê-ép.
Xin phạt các lãnh tụ chúng
như Ngài đã làm cho Xê-ba
và Xanh-mu-na.
12Chúng bảo, “Chúng ta hãy chiếm lấy các đồng cỏ của Thượng Đế.”
13Lạy Thượng Đế, xin hãy khiến chúng như cỏ rơm,
như trấu bị gió thổi bay.
14Xin Ngài hãy thiêu đốt chúng như lửa đốt rừng,
như các luồng lửa thiêu rụi các đồi núi.
15Xin dùng giông bão của Ngài rượt đuổi chúng,
và dùng gió lốc khiến chúng hoảng sợ.
16Xin lấy sỉ nhục bao phủ chúng.
Lạy Chúa, bấy giờ chúng sẽ tìm kiếm Ngài.
17Xin khiến chúng sợ hãi và sỉ nhục mãi mãi.
Xin hãy sỉ nhục và tiêu diệt chúng đi.
18Bấy giờ chúng sẽ biết Ngài là Chúa,
và rằng chỉ một mình Ngài là Đấng Chí Cao cai trị khắp thế gian.