Thi thiên 83:4

Thi thiên 83:4 BPT

Chúng bảo, “Chúng ta hãy tiêu diệt toàn quốc gia nầy đi để không ai còn nhớ tên ‘Ít-ra-en’ nữa.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:4