Thi thiên 83:2

Thi thiên 83:2 BPT

Kẻ thù Ngài đang tự phụ, những kẻ ghét Ngài đang chuẩn bị tấn công.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:2