Thi thiên 81:8

Thi thiên 81:8 BPT

Hỡi dân ta, hãy nghe. Ta muốn cảnh tỉnh các ngươi. Hỡi Ít-ra-en, hãy lắng nghe ta!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share