Thi thiên 81:4

Thi thiên 81:4 BPT

Đây là luật lệ cho Ít-ra-en; và là mệnh lệnh của Thượng Đế của Gia-cốp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share