Thi thiên 81:2

Thi thiên 81:2 BPT

Hãy trỗi nhạc và đánh trống cơm vang rền. Hãy tấu nhạc dịu dàng bằng đờn cầm và đờn sắt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share