Thi thiên 80:7

Thi thiên 80:7 BPT

Lạy Thượng Đế Toàn Năng, xin mang chúng tôi trở về. Xin tỏ lòng nhân từ Ngài cùng chúng tôi để chúng tôi được giải cứu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share