Thi thiên 80:6

Thi thiên 80:6 BPT

Ngài khiến những kẻ quanh chúng tôi dành giựt chúng tôi, khiến chúng tôi làm trò cười cho các dân tộc chung quanh chúng tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share