Thi thiên 80:3

Thi thiên 80:3 BPT

Thượng Đế ôi, xin mang chúng tôi trở về. Xin tỏ lòng nhân từ Ngài cùng chúng tôi để chúng tôi được giải cứu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share