Thi thiên 80:1

Thi thiên 80:1 BPT

Lạy Đấng chăn dắt Ít-ra-en, xin hãy nghe chúng tôi. Ngài dẫn dắt dân cư Giô-xép như một đàn chiên. Ngài ngự trên ngôi giữa các sinh vật bằng vàng có cánh. Xin hãy tỏ sự cao cả của Ngài
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share