Thi thiên 8
BPT

Thi thiên 8

8
Sự cao cả của Chúa
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu ghi-tít#. Thi thiên của Đa-vít.
1Lạy CHÚA là chủ tôi, danh CHÚA
thật diệu kỳ trên khắp đất!
Danh đó khiến trời cao ca ngợi Ngài.
2Vì cớ kẻ thù nên Ngài dạy cho trẻ thơ
và hài nhi ca ngợi Ngài
để chúng bị câm miệng
và để diệt những kẻ định báo thù.
3Tôi nhìn bầu trời do tay Ngài tạo nên.
Tôi ngắm mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã dựng nên.
4Thì con người là gì mà Ngài bận tâm?
Tại sao CHÚA chăm sóc loài người#Thì con người … loài người 8:4 Nguyên văn, “Ê-nóc … con cái A-đam.” Đây là lối nói của người Hê-bơ-rơ để ám chỉ loài người—con cháu của A-đam và Ê-nóc.?
5CHÚA tạo nên con người#con người 8:5 Tức là loài người nói chung. dưới thiên sứ một chút
rồi ban cho người vinh hiển và danh dự.
6Ngài đặt con người quản trị
mọi loài Ngài đã tạo dựng.
Ngài đặt mọi vật dưới quyền
kiểm soát của con người:
7tất cả chiên cừu, gia súc, muông thú,
8chim trời, cá biển và mọi sinh vật trong biển.
9Lạy CHÚA là chủ tôi,
danh CHÚA thật diệu kỳ trên khắp đất!