Thi thiên 66:5

Thi thiên 66:5 BPT

Hãy đến xem điều Thượng Đế đã làm, những việc kỳ diệu Ngài thực hiện cho con người.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share