Thi thiên 66:2

Thi thiên 66:2 BPT

Hãy ca ngợi uy danh của Ngài! Hãy ca ngợi Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share