Thi thiên 5
BPT

Thi thiên 5

5
Bài cầu nguyện buổi sáng // xin Chúa gìn giữ
Soạn cho nhạc trưởng. Dùng với sáo#Dùng với sáo Thi thiên 5 Đây có thể là một điệu nhạc chứ không hẳn là dùng với một nhạc cụ.. Thi thiên của Đa-vít.
1CHÚA ôi, xin hãy nghe tiếng tôi khẩn cầu.
Xin hiểu nỗi buồn thảm của tôi.
2Xin nghe tiếng kêu cứu của tôi,
lạy Vua là Thượng Đế tôi
vì tôi khẩn nguyện cùng Ngài.
3Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng tôi.
Mỗi sáng tôi dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài
và chờ đợi Ngài trả lời.
4Ngài là Thượng Đế không thích điều ác;
Ngài không chịu được kẻ làm ác#Ngài không chịu được kẻ làm ác 5:4 Hay “Ngài là Thượng Đế không thích kẻ ác vì chúng nó không kính sợ Ngài.”.
5Những kẻ ngu dại#kẻ ngu dại 5:5 Đây nghĩa là những người không vâng theo Thượng Đế và sự dạy dỗ khôn ngoan của Ngài. không thể
đứng trước mặt Ngài.
Ngài ghét mọi kẻ làm ác.
6Ngài diệt những kẻ nói dối;
CHÚA ghét bọn giết người và kẻ lường gạt người khác.
7Vì lòng yêu thương lớn lao
của CHÚA, tôi có thể đến trong đền thờ Ngài.
Vì tôi kính sợ CHÚA nên tôi có thể thờ phụng
trong đền thánh Ngài.
8Lạy CHÚA, vì kẻ thù tôi rất đông,
xin chỉ cho tôi biết cách hành động.
Xin cho tôi biết rõ phải sống
thế nào để đẹp lòng Ngài.
9Môi miệng kẻ thù tôi không hề biết nói thật;
trong lòng chúng nó lúc nào
cũng muốn hại người khác.
Họng chúng nó như huyệt mả mở ra;
chúng dùng lưỡi để lường gạt người khác#chúng dùng lưỡi … người khác 5:9 Hay “Chúng nói ngon ngọt với người khác mà cốt chỉ để gài bẫy họ thôi.”.
10Lạy CHÚA xin lên án chúng nó!
Hãy cho chúng nó tự rơi vào
chính bẫy mình giăng ra.
Hãy đuổi chúng nó đi vì chúng
phạm tội quá nhiều;
chúng đã chống nghịch Ngài.
11Nhưng xin hãy cho những ai
tin cậy Ngài được vui sướng;
để họ hát mừng mãi mãi.
Xin hãy bảo vệ những người yêu mến Ngài để họ vui thích trong Ngài.
12Lạy CHÚA, Ngài ban phúc
cho những ai làm theo lẽ phải;
Ngài bảo vệ họ như cái thuẫn đỡ của chiến sĩ.