Thi thiên 47:3

Thi thiên 47:3 BPT

Ngài giúp chúng ta đánh bại các quốc gia, và đặt chúng dưới quyền quản trị của chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share