Thi thiên 4
BPT

Thi thiên 4

4
Bài cầu nguyện buổi chiều
Soạn cho nhạc trưởng#. Dùng với nhạc cụ bằng dây. Thi thiên của Đa-vít.
1Lạy CHÚA là Đấng làm điều ngay thẳng,
xin đáp lời khi tôi khẩn cầu Ngài.
Khi tôi lâm nguy, xin giải cứu tôi.
Xin thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện của tôi.
2Nầy các ngươi#Nầy các ngươi 4:2 Nguyên văn, “Hỡi các con người.” Đây có thể là một danh xưng tôn kính dùng cho các lãnh tụ đang cân nhắc người viết thi thiên nầy., các ngươi sẽ biến
vinh dự ta ra điều hổ nhục trong bao lâu nữa?
Các ngươi sẽ yêu mến
và chạy theo điều giả dối vô ích cho đến bao giờ?
Xê-la
3Các ngươi biết CHÚA đã chọn cho mình những kẻ trung thành.
CHÚA sẽ nghe khi tôi khẩn cầu cùng Ngài.
4Lúc ngươi đang nổi giận
thì chớ phạm tội#Lúc ngươi đang nổi giận thì chớ phạm tội 4:4 Hay “Giận thì giận nhưng đừng phạm tội.” Xem Êph 4:26. Câu nầy dựa trên bản cổ Hi-lạp..
Đang khi nằm trên giường ngủ
hãy thầm lặng suy nghĩ những điều đó.
Xê-la
5Hãy dâng của lễ phải lẽ
cho Thượng Đế và nhờ cậy Ngài.
6Nhiều người hỏi, “Ai sẽ cho
chúng ta điều tốt đẹp?”
Lạy CHÚA, xin ban phúc lành cho chúng tôi#Lạy CHÚA … cho chúng tôi 4:6 Hay “Lạy CHÚA, xin chiếu sáng mặt Ngài trên chúng tôi.”.
7Ngài khiến tôi hết sức vui mừng,
vui hơn những kẻ khác vào mùa gặt,
lúc họ đang dồi dào ngũ cốc và rượu mới.
8Tôi nằm ngủ yên giấc,
vì CHÚA ơi, chỉ một mình Ngài
giữ cho tôi được an toàn.