Thi thiên 38:22

Thi thiên 38:22 BPT

Xin hãy mau mau đến giúp tôi, lạy CHÚA là Đấng Cứu Chuộc tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share