Thi thiên 38:12

Thi thiên 38:12 BPT

Có kẻ giăng bẫy định giết tôi. Những kẻ rắp tâm hại tôi lập mưu ác; suốt ngày chúng tính chuyện dối gạt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share