Thi thiên 30:9

Thi thiên 30:9 BPT

Tôi thưa, “Nếu tôi qua đời hay đi xuống mồ mả thì có ích gì chăng? Bụi đất không thể ca ngợi CHÚA; chúng không thể rao truyền chân lý của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share