Thi thiên 30:10

Thi thiên 30:10 BPT

CHÚA ơi, xin nghe tiếng tôi và thương xót tôi. Lạy CHÚA, xin giúp đỡ tôi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share