Thi thiên 29:7

Thi thiên 29:7 BPT

Tiếng CHÚA tạo ra lằn sét.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share