YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 25

25
Lời cầu xin Chúa hướng dẫn
# Thi thiên 25 Trong tiếng Hê-bơ-rơ, mỗi câu trong Thi thiên nầy bắt đầu bằng một tự mẫu liên tục. Bài ca của Đa-vít.
1Lạy CHÚA, tôi đặt mạng sống tôi trong tay Ngài;
2Lạy Thượng Đế, tôi tin cậy nơi Ngài.
Xin đừng để tôi bị xấu hổ;
đừng để kẻ thù chế nhạo tôi.
3Không ai tin cậy Ngài mà lại bị xấu hổ,
chỉ những kẻ vô cớ phạm tội mới bị xấu hổ.
4Lạy CHÚA xin chỉ cho tôi biết đường lối Ngài;
Dạy tôi cách sống.
5Hãy hướng dẫn tôi đi trong chân lý của Ngài, và dạy dỗ tôi,
lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc tôi.
Hằng ngày tôi tin cậy CHÚA.
6Lạy CHÚA, xin nhớ lại lòng nhân từ
và tình yêu mà Ngài đã tỏ ra từ xưa.
7Xin đừng nhớ lại tội lỗi
và hành vi sai quấy của tôi lúc tôi còn trẻ tuổi.
Nhưng xin CHÚA luôn nhớ yêu thương tôi
vì Ngài là Đấng nhân từ.
8CHÚA rất nhân từ và chính trực;
Ngài hướng tội nhân vào đường ngay thẳng.
9Dạy kẻ khiêm nhường làm điều phải,
và chỉ cho họ đường lối Ngài.
10Các đường lối CHÚA đều là nhân từ và chân thật
cho những người làm theo giao ước Ngài.
11Lạy CHÚA, vì danh Ngài,
xin hãy tha thứ các tội lỗi tôi.
12Ai là người kính sợ CHÚA?
Ngài sẽ chỉ cho họ con đường chính đáng.
13Họ sẽ hưởng một đời phước hạnh,
và con cháu họ sẽ thừa hưởng đất đai.
14CHÚA sẽ tỏ điều mầu nhiệm cho người kính sợ Ngài;
và cho họ biết giao ước Ngài.
15Mắt tôi luôn trông mong CHÚA cứu giúp.
Ngài sẽ giữ chân tôi khỏi rơi vào bẫy.#25:15 Ngài sẽ … vào bẫy Nguyên văn, “Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi lưới.”
16Xin CHÚA hãy quay lại và thương xót tôi,
vì tôi cô đơn và đau khổ.
17Những nỗi nguy khốn của tôi tăng thêm nhiều;
xin hãy giải thoát tôi khỏi hoạn nạn.
18Xin hãy xem xét những đau khổ và khốn khó tôi;
và cất lấy các tội lỗi tôi.
19Xin hãy xem tôi có biết bao nhiêu kẻ thù!
Chúng ghét tôi quá sức.
20Xin hãy bảo vệ và cứu giúp tôi.
Tôi tin cậy nơi Ngài, xin đừng để tôi bị xấu hổ.
21Nguyện sự nhân từ và ngay thẳng giữ gìn tôi,
vì tôi đặt hi vọng trong Ngài.
22Lạy Thượng Đế, xin hãy cứu Ít-ra-en
khỏi mọi khốn khó.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy