Thi thiên 24
BPT

Thi thiên 24

24
Nghênh đón Thượng Đế vào đền thờ
Bài ca của Đa-vít.
1Đất và muôn vật trên đất đều thuộc về CHÚA.
Thế gian và mọi dân trên hoàn cầu
cũng thuộc về Ngài.
2Vì Ngài lập đất trên các khối nước,
và đặt nó đứng vững trên các sông.
3Ai có thể lên núi của CHÚA#núi của CHÚA 24:3 Tức núi Xi-ôn. Ngọn núi ở Giê-ru-sa-lem nơi đền thờ được xây lên.?
Ai có thể đứng trong đền thánh Ngài?
4Chỉ những người có tay tinh sạch
và lòng thánh khiết,
những ai không thờ lạy hình tượng,
không hứa nguyện nhân danh các thần giả.
5Họ sẽ nhận phước lành từ CHÚA;
Thượng Đế, Đấng cứu họ sẽ tuyên bố họ là công bình.
6Họ cố gắng đi theo Thượng Đế;
trông cậy Thượng Đế của Gia-cốp giúp đỡ mình.
Xê-la
7Nầy các cửa, hãy mở toang ra.
Còn các cửa lâu đời, hãy mở rộng ra,
để vua vinh hiển vào.
8Vua vinh hiển nầy là ai?
Chính là CHÚA mạnh dạn và quyền năng.
CHÚA là chiến sĩ dũng cảm.
9Nầy các cửa, hãy mở toang ra.
Các cửa lâu đời, hãy mở rộng ra
để vua vinh hiển vào.
10Vua vinh hiển nầy là ai?
Đó là CHÚA Toàn Năng, Ngài là vua vinh hiển.
Xê-la

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.