Thi thiên 2:12

Thi thiên 2:12 BPT

Hãy tỏ lòng trung thành với con Ngài, nếu không Ngài sẽ nổi giận tiêu diệt các ngươi vì Ngài rất dễ nóng giận. Nhưng phúc cho người nào nhờ cậy Ngài bảo vệ mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share