Thi thiên 2:1

Thi thiên 2:1 BPT

Tại sao các quốc gia nổi giận, và dân chúng lập mưu vô ích?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share