Thi thiên 14
BPT

Thi thiên 14

14
Kẻ vô tín ngu dại
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.
1Kẻ ngu dại nghĩ thầm, “Chẳng có Thượng Đế đâu.”
Bọn ngu dại ấy đều độc ác và hành động nhơ nhuốc;
Chẳng có ai làm điều thiện.
2Từ trời CHÚA nhìn xuống
loài người xem thử có ai hiểu biết,
hoặc tìm kiếm Thượng Đế để xin Ngài hướng dẫn chăng.
3Nhưng ai nấy đều quay đi.
Tất cả đều gian ác.
Chẳng có ai làm điều thiện,
không có lấy một người
4Kẻ ác không hiểu biết sao?
Chúng tiêu diệt dân ta như ăn bánh.
Chúng không hề nhờ cậy CHÚA.
5Nhưng kẻ ác bị kinh hoảng
vì CHÚA ở cùng những người làm điều phải.
6Mưu mô kẻ ác nghịch cùng người nghèo sẽ thất bại,
vì CHÚA gìn giữ họ.
7Tôi cầu mong cho chiến thắng đến với Ít-ra-en từ núi Xi-ôn!
Khi CHÚA phục hồi dân của Ngài,
thì con cháu Gia-cốp sẽ vui mừng,
và dân Ít-ra-en sẽ hớn hở.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.