YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 119

119
Lời của Thượng Đế
A-lép#Thi thiên 119 A-lép Chữ đầu tiên trong tự mẫu Hê-bơ-rơ. Thi thiên nầy cứ mỗi khúc bắt đầu bằng một tự mẫu, và mỗi 8 câu trong mỗi khúc bắt đầu bằng tự mẫu cho khúc ấy.
1Phúc cho những ai sống cuộc đời trong sạch,
và đi theo sự dạy dỗ của CHÚA.
2Phúc cho những ai giữ theo các qui tắc Ngài,
hết lòng vâng lời Chúa.
3Họ không làm điều sái bậy;
nhưng đi theo các đường lối Ngài.
4Lạy Chúa, Ngài đã truyền các mệnh lệnh Ngài
để người ta tuyệt đối tuân theo.
5Nếu tôi tuân theo những điều Chúa dặn
6thì tôi không cảm thấy xấu hổ khi nghiên cứu luật lệ Ngài.
7Khi tôi hiểu ra luật lệ Chúa là công bằng
thì tôi hết lòng ca ngợi Ngài.
8Tôi sẽ luôn luôn vâng theo các qui luật Chúa,
xin đừng lìa bỏ tôi.
Bết
9Người trẻ tuổi làm thế nào để sống cuộc đời trong sạch?
Bằng cách vâng theo lời Chúa.
10Tôi hết lòng vâng lời Ngài.
Đừng để tôi vi phạm các mệnh lệnh của Chúa.
11Tôi ghi tạc lời Chúa trong lòng tôi
để tôi không phạm tội cùng Ngài.
12Lạy CHÚA, Ngài đáng được ca ngợi.
Xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài.
13Môi tôi sẽ thuật lại những luật lệ
mà Chúa đã phán ra.
14Tôi vui thích sống theo qui tắc của Ngài
như người ta ham thích của cải.
15Tôi học hỏi mệnh lệnh Chúa và đi theo đường lối Ngài.
16Tôi vui thích vâng theo luật lệ Chúa,
sẽ không bao giờ quên lời Ngài.
Ghi-men
17Xin hãy tỏ lòng nhân từ đối với tôi, kẻ tôi tớ Ngài,
để tôi được sống và vâng theo lời Chúa.
18Xin mở mắt tôi để tôi được nhìn thấy
những điều lạ lùng trong lời dạy của Chúa.
19Tôi là khách lạ trên đất.
Xin đừng giấu luật lệ Ngài khỏi tôi.
20Tôi mòn mỏi
vì luôn ao ước luật lệ Ngài.
21Chúa quở trách những kẻ tự phụ;
những kẻ lơ là đối với luật lệ Ngài sẽ bị nguyền rủa.
22Xin đừng để tôi bị sỉ nhục hay bị ghét bỏ
vì tuân theo qui tắc của Ngài.
23Dù cho các quan quyền bàn luận nghịch tôi,
thì tôi là kẻ tôi tớ Chúa vẫn suy tư về luật lệ Chúa.
24Luật lệ Chúa mang cho tôi niềm vui sướng;
Luật lệ Chúa hướng dẫn tôi.
Đa-lét
25Tôi sắp sửa qua đời.
Xin hãy cho tôi sống như Ngài đã hứa.
26Tôi thuật cho Ngài biết về đời tôi,
Chúa liền trả lời tôi.
Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa.
27Xin hãy giúp tôi hiểu mệnh lệnh Ngài.
Tôi sẽ suy tư về phép lạ Ngài.
28Tôi buồn bã và mệt mỏi.
Xin hãy thêm sức cho tôi như Ngài đã hứa.
29Xin đừng để tôi sống giả dối;
xin hãy thương mà giúp tôi vâng theo lời dạy của Ngài.
30Tôi đã chọn con đường chân lý;
Tôi đã dùng luật lệ Ngài làm hướng đi cho tôi.
31Tôi hết lòng tuân theo các qui tắc của Ngài.
CHÚA ôi, xin đừng để tôi bị xấu hổ.
32Tôi sẽ nhanh nhẹn vâng theo luật lệ Ngài,
vì Ngài làm tôi vui mừng.
33Lạy CHÚA, xin hãy dạy tôi luật lệ Ngài,
thì tôi sẽ vâng giữ chúng đến cùng.
34Xin giúp tôi hiểu, để tôi giữ lời dạy của Chúa,
hết lòng vâng theo.
35Xin dẫn tôi đi trong con đường luật lệ Chúa
vì điều ấy khiến tôi vui mừng.
36Xin hãy khiến tôi vâng giữ qui luật Ngài,
chớ đừng thèm khát của cải.
37Xin đừng để tôi chú tâm về những chuyện vô ích.
Hãy cho tôi sống nhờ lời Ngài.
38Xin hãy giữ lời hứa cùng tôi, kẻ tôi tớ Chúa,
là những người tôn kính Chúa.
39Xin hãy cất khỏi tôi sự hổ nhục mà tôi sợ,
vì luật lệ Chúa rất tốt lành.
40Tôi mong muốn vâng theo mệnh lệnh Ngài.
Vì Ngài nhân từ, xin hãy cho tôi sống.
Vau
41CHÚA ôi, xin tỏ tình yêu Ngài đối với tôi
và cứu giúp tôi như Ngài đã hứa.
42Tôi đối đáp kẻ sỉ nhục tôi
vì tôi tin cậy điều Chúa phán.
43Xin đừng ngăn cấm tôi nói ra chân lý của Chúa,
vì tôi nhờ cậy vào luật lệ tốt lành của Ngài.
44Tôi sẽ vâng theo lời dạy dỗ của Ngài mãi mãi.
45Để tôi được sống trong tự do,
vì tôi mong muốn vâng theo mệnh lệnh Ngài.
46Tôi sẽ trình bày các qui luật Chúa với các vua,
không ngượng ngùng gì.
47Tôi vui thích vâng theo luật lệ Ngài;
là điều tôi yêu mến.
48Tôi ca ngợi phép tắc Ngài, là điều tôi thích,
và suy tư về các điều đòi hỏi của Chúa.
Gia-in
49Xin đừng quên lời hứa của Ngài cùng tôi,
kẻ tôi tớ Chúa vì lời hứa đó mang cho tôi hi vọng.
50Khi tôi gặp khốn khổ, thì tôi được an ủi;
vì lời hứa Ngài khiến tôi sống.
51Những kẻ tự phụ chế giễu tôi,
nhưng tôi không ném bỏ lời dạy của Ngài.
52CHÚA ôi, khi tôi nhớ lại luật lệ Chúa ban ra từ xưa,
thì lòng tôi được an ủi.
53Tôi nổi giận với kẻ gian ác
là kẻ không nghe theo lời dạy của Ngài.
54Hễ tôi ở đâu thì tôi sẽ ca ngợi
luật lệ Ngài ở đó.
55CHÚA ôi, ban đêm tôi nhớ đến Ngài,
tôi sẽ vâng theo lời dạy của Ngài.
56Đây là điều tôi thường làm:
Tôi vâng theo mệnh lệnh Ngài.
Hết
57Lạy CHÚA, Ngài là sản nghiệp của đời tôi;
Tôi đã hứa vâng theo lời Ngài.
58Tôi hết lòng cầu nguyện cùng Ngài,
Xin hãy tỏ lòng nhân từ cùng tôi như Ngài đã hứa.
59Tôi suy tư về đời sống tôi,
rồi tôi nhất quyết theo các qui tắc của Ngài.
60Tôi mau mắn vâng theo luật lệ Ngài,
không chậm trễ.
61Kẻ ác đã trói buộc tôi,
nhưng tôi không quên sự dạy dỗ Chúa.
62Giữa đêm tôi thức dậy để cảm tạ Ngài
vì luật lệ Chúa là đúng.
63Tôi là bạn thân của những người kính sợ Chúa
và kẻ vâng theo mệnh lệnh Ngài.
64CHÚA ôi, tình yêu Chúa tràn đầy mặt đất.
Xin hãy dạy tôi điều Chúa muốn.
Tết
65Lạy CHÚA Ngài đã đối tốt
cùng kẻ tôi tớ Ngài như Ngài đã hứa.
66Xin dạy tôi khôn ngoan
và hiểu biết vì tôi tin cậy nơi các luật lệ Ngài.
67Trước kia tôi bị khốn khổ,
và làm điều sai lầm, nhưng nay tôi vâng theo lời Ngài.
68Chúa là Đấng nhân đức, hay làm điều nhân đức.
Xin hãy dạy tôi luật lệ Ngài.
69Những kẻ tự phụ đặt điều phao vu về tôi,
nhưng tôi vẫn hết lòng vâng theo mệnh lệnh Ngài.
70Lòng chúng nó chai đá,
nhưng tôi yêu mến lời dạy của Ngài.
71Cảnh khổ là điều tốt cho tôi;
tôi đã học các luật lệ Ngài.
72Sự dạy dỗ của Chúa đối với tôi
quí hơn hàng ngàn lượng vàng và bạc.
Giót
73Chính tay Ngài đã tạo ra và uốn nắn tôi.
Xin cho tôi tri thức để tôi học hỏi các luật lệ Ngài.
74Nguyện những ai kính sợ Chúa vui mừng khi thấy tôi
vì tôi đặt hi vọng nơi lời hứa của Ngài.
75Lạy CHÚA, tôi biết luật lệ Ngài là đúng
và khi Ngài trừng phạt tôi cũng đúng nữa.
76Xin hãy lấy tình yêu Ngài an ủi tôi,
như Ngài đã hứa cùng tôi, kẻ tôi tớ Ngài.
77Xin hãy thương xót tôi để tôi được sống.
Tôi yêu mến sự dạy dỗ Ngài.
78Xin hãy khiến kẻ tự phụ xấu hổ vì chúng đặt điều phao vu cho tôi.
Nhưng tôi sẽ suy tư về mệnh lệnh Chúa.
79Nguyền những ai kính sợ Chúa trở lại cùng tôi,
tức những người biết luật lệ Chúa.
80Nguyện tôi hoàn toàn vâng theo qui tắc của Ngài
để tôi không bị xấu hổ.
Cáp
81Tôi mòn mỏi vì trông đợi Ngài giải cứu tôi,
nhưng tôi hi vọng nơi lời Ngài.
82Mắt tôi mòn mỏi vì tìm kiếm lời hứa Ngài.
Chừng nào Ngài sẽ an ủi tôi?
83Dù cho tôi như bầu rượu bằng da bị ném vào đống rác,
tôi sẽ không quên luật lệ Ngài.
84Tôi còn sống bao lâu nữa?
Chừng nào thì Ngài sẽ phân xử bọn làm khổ tôi?
85Những kẻ tự phụ đã đào hố cho tôi sụp.
Chúng chẳng hề quan tâm đến sự dạy dỗ Ngài.
86Tất cả các qui luật Ngài đều đáng tin.
Những kẻ dối trá đang hại tôi. Xin hãy giúp tôi!
87Chúng suýt đưa tôi xuống mồ,
nhưng tôi không từ bỏ mệnh lệnh Chúa.
88Xin cho tôi sống do tình yêu Ngài
để tôi vâng theo các qui tắc Ngài.
La-mết
89Lạy CHÚA, lời Ngài còn đời đời;
lời Chúa tồn tại mãi trên thiên đàng.
90Sự thành tín Ngài kéo dài vô tận;
Ngài tạo lập trái đất, nó vẫn đứng vững.
91Muôn vật còn đến ngày nay là do luật lệ Chúa,
vì muôn vật phải phục vụ Ngài.
92Nếu tôi không yêu mến sự dạy dỗ Ngài,
tôi hẳn đã chết trong sự khốn khổ tôi.
93Tôi sẽ không quên các mệnh lệnh Ngài,
vì nhờ đó mà Chúa cho tôi sống.
94Tôi thuộc về Ngài, xin hãy cứu tôi.
Tôi muốn vâng theo mệnh lệnh Ngài.
95Kẻ ác chực giết hại tôi,
nhưng tôi sẽ suy tư về qui luật Chúa.
96Tôi nhìn thấy mọi vật mà Ngài dựng nên đều có giới hạn,
nhưng luật lệ Chúa có những lợi ích vô hạn.
Mem
97Tôi yêu mến lời dạy Chúa biết bao!
Suốt ngày tôi suy tư về lời dạy ấy.
98Luật lệ Chúa khiến tôi khôn ngoan hơn kẻ thù tôi,
vì đời đời luật lệ ấy thuộc về tôi.
99Tôi khôn ngoan hơn các giáo sư tôi,
vì tôi suy tư về các qui tắc Chúa.
100Tôi hiểu biết hơn các vị lãnh đạo lão thành,
vì tôi tuân theo các mệnh lệnh Chúa.
101Tôi đã tránh mọi lối gian tà
để tôi vâng theo lời Ngài.
102Tôi không đi lạc xa các luật lệ Chúa,
vì Ngài dạy dỗ tôi.
103Lời hứa Chúa rất ngọt ngào cho tôi,
ngọt hơn mật trong miệng tôi!
104Những mệnh lệnh Ngài giúp tôi hiểu biết,
nên tôi ghét con đường dối trá.
Nun
105Lời Chúa là đèn soi bước chân tôi
và là ánh sáng chiếu trên lối tôi đi.
106Tôi sẽ làm điều tôi hứa nguyện
và vâng theo luật lệ công minh của Ngài.
107Tôi chịu khổ quá lâu. CHÚA ôi,
xin hãy cho tôi sống theo lời Ngài đã hứa.
108CHÚA ôi, xin hãy chấp nhận lời ca ngợi tôi
và dạy tôi luật lệ Ngài.
109Đời tôi hằng gặp nguy biến,
nhưng tôi không quên lời dạy của Chúa.
110Kẻ ác giăng bẫy bắt tôi,
nhưng tôi không đi lạc xa khỏi mệnh lệnh Ngài.
111Tôi sẽ vâng theo các qui luật Ngài mãi mãi,
vì chúng làm tôi vui mừng.
112Tôi sẽ mãi mãi làm theo điều Ngài đòi hỏi,
cho đến cùng.
Xa-méc
113Tôi ghét kẻ bất trung,
nhưng yêu lời dạy của Chúa.
114Ngài là nơi tôi ẩn náu và là cái khiên che chở tôi;
tôi đặt hi vọng vào lời Ngài.
115Hỡi kẻ làm ác, hãy tránh xa khỏi ta
để ta giữ các luật lệ của Thượng Đế ta.
116Xin Chúa hãy hỗ trợ tôi như Ngài đã hứa thì tôi sẽ sống.
Tôi tin cậy Ngài, xin đừng làm tôi thất vọng.
117Xin giúp tôi thì tôi sẽ được cứu.
Tôi sẽ luôn luôn tôn trọng luật lệ Ngài.
118Chúa gạt bỏ những kẻ không tôn trọng luật lệ Ngài.
Vì chúng bị lầm lạc bởi những sự dối trá của chúng.
119Chúa ném bọn gian ác như người ta ném rác.
Cho nên tôi yêu mến các qui tắc Ngài.
120Tôi run sợ trước mặt Chúa; tôi tôn trọng luật lệ Chúa.
A-in
121Tôi đã làm điều phải và công chính.
Xin đừng để tôi rơi vào tay kẻ hãm hại tôi.
122Xin hứa giúp tôi, kẻ tôi tớ Chúa.
Xin đừng để kẻ tự phụ làm hại tôi.
123Mắt tôi mờ vì trông đợi sự cứu rỗi
và lời hứa tốt lành của Chúa.
124Xin hãy cho tôi, kẻ tôi tớ Chúa,
thấy tình yêu Ngài và dạy tôi điều Ngài muốn.
125Tôi là kẻ tôi tớ Chúa.
Xin cho tôi sự khôn ngoan để tôi hiểu qui luật Ngài.
126CHÚA ôi, đến lúc Ngài phải ra tay,
vì loài người đã bất tuân sự dạy dỗ Chúa.
127Tôi yêu mến luật lệ Chúa
hơn yêu vàng ròng.
128Tôi tôn trọng các mệnh lệnh Ngài,
nên tôi ghét con đường giả dối.
129Các qui tắc Chúa thật diệu kỳ,
nên tôi tuân theo.
130Việc học hỏi lời Chúa mang lại sự khôn ngoan,
và ban hiểu biết cho người khờ dại.
131Tôi rất thèm khát,
muốn học hỏi luật lệ Ngài.
132Xin hãy nhìn tôi và thương xót tôi
như Ngài thương xót kẻ yêu mến Ngài.
133Xin hãy chỉ dẫn các bước của tôi như Ngài đã hứa;
đừng để tội lỗi kiểm soát tôi.
134Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ ác hại
để tôi vâng theo mệnh lệnh Ngài.
135Xin hãy tỏ lòng nhân từ cùng tôi,
kẻ tôi tớ Ngài.
Xin dạy tôi các luật lệ của Ngài.
136Tôi rơi lệ
vì người ta không vâng theo lời dạy của Ngài.
Xa-đê
137Lạy CHÚA, Ngài làm điều phải,
luật lệ Ngài thật công minh.
138Những qui tắc Chúa truyền đều đúng
và hoàn toàn đáng tin cậy.
139Tôi bực dọc và mòn mỏi,
vì kẻ thù tôi đã quên lời Ngài.
140Những lời hứa Chúa đã được trắc nghiệm,
cho nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy.
141Tôi trẻ tuổi nên bị khinh thường,
nhưng tôi không quên mệnh lệnh Ngài.
142Lòng nhân từ Ngài còn mãi mãi,
những lời giáo huấn của Ngài đều chân thật.
143Tôi gặp khó khăn và khốn khổ,
nhưng tôi yêu mến luật lệ Ngài.
144Các qui tắc Chúa đều mãi mãi tốt lành.
Xin giúp tôi hiểu để tôi được sống.
Cốp
145CHÚA ôi, tôi hết lòng kêu xin Ngài.
Xin trả lời tôi thì tôi sẽ tuân giữ các điều đòi hỏi của Ngài.
146Tôi kêu cầu Ngài.
Xin giải cứu tôi để tôi vâng theo các qui tắc Ngài.
147Buổi sáng tôi dậy sớm và kêu xin.
Tôi đặt hi vọng nơi lời Ngài.
148Tôi thao thức suốt đêm để suy tư về lời hứa Ngài.
149Vì tình yêu Ngài xin hãy lắng nghe tôi;
CHÚA ôi, xin cho tôi sống bằng luật lệ Ngài.
150Những kẻ làm điều ác đang theo sát gần tôi,
nhưng chúng rất xa lời giáo huấn Ngài.
151Nhưng CHÚA ôi, Ngài cũng ở gần,
mọi luật lệ Ngài đều chân thật.
152Xưa kia tôi học biết qui tắc Ngài
là những qui tắc Ngài lập nên còn đời đời.
Rết
153Xin hãy nhìn sự khốn khổ tôi và giải cứu tôi,
vì tôi không quên lời dạy của Chúa.
154Xin hãy bào chữa cho tôi và cứu tôi.
Hãy cho tôi sống theo lời hứa Ngài.
155Kẻ ác sẽ không được cứu đâu,
vì chúng nó không tuân theo các luật lệ Ngài.
156Lạy CHÚA nhân từ;
xin cho tôi sống bằng luật lệ Ngài.
157Vô số kẻ thù đuổi theo tôi,
nhưng tôi không ném bỏ luật lệ Chúa.
158Tôi nhìn thấy kẻ phản bội, tôi ghét chúng,
vì chúng không vâng lời Ngài dạy.
159Hãy xem tôi yêu mến mệnh lệnh Ngài biết bao nhiêu.
Lạy CHÚA, xin hãy cho tôi sống bằng tình yêu Ngài.
160Từ đầu, lời Chúa vốn chân thật,
các luật lệ Ngài đều công chính cho đến đời đời.
Sin
161Các quan quyền tấn công tôi vô cớ,
nhưng lòng tôi luôn kính sợ luật lệ Ngài.
162Tôi vui mừng về lời hứa Ngài
như vừa tìm được của báu.
163Tôi gớm ghét và khinh bỉ chuyện dối trá,
nhưng tôi yêu mến lời dạy Ngài.
164Tôi ca ngợi Ngài bảy lần mỗi ngày
vì luật lệ Ngài rất công chính.
165Những ai yêu mến lời dạy của Ngài sẽ tìm được sự bình an thật,
không gì thắng nổi họ được.
166CHÚA ôi, tôi trông đợi Ngài giải cứu tôi,
Tôi sẽ vâng theo luật lệ Ngài.
167Tôi tuân theo qui tắc Ngài,
hết lòng yêu mến các qui tắc ấy.
168Tôi vâng theo mệnh lệnh và qui tắc Ngài,
vì Chúa biết mọi điều tôi làm.
Tau
169CHÚA ôi, xin nghe tiếng kêu cứu tôi.
Nguyện lời Ngài giúp cho tôi hiểu.
170Xin lắng nghe lời cầu xin tôi;
và cứu tôi như Ngài đã hứa.
171Xin cho tôi ca ngợi Ngài,
vì Ngài đã dạy tôi các luật lệ Ngài.
172Xin cho tôi hát chúc tụng lời hứa Ngài,
vì các luật lệ Ngài đều công chính.
173Xin giơ tay giúp đỡ tôi,
vì tôi đã chọn luật lệ Ngài.
174Lạy CHÚA, tôi mong Ngài cứu tôi.
Tôi yêu mến lời giáo huấn của Ngài.
175Xin cho tôi sống để tôi ca ngợi Ngài.
Xin để các luật lệ Ngài nâng đỡ tôi.
176Tôi đã đi lang thang như chiên lạc.
Xin hãy tìm kiếm tôi tớ Ngài,
vì tôi không quên các luật lệ Chúa.

Currently Selected:

Thi thiên 119: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy