YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 103

103
Ca ngợi Chúa của tình yêu
Bài ca của Đa-vít.
1Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi CHÚA;
toàn thân ta ơi, hãy ca tụng danh thánh Ngài.
2Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi CHÚA,
đừng quên sự nhân từ Ngài.
3Ngài tha thứ mọi tội lỗi tôi,
chữa lành mọi bệnh tật tôi.
4Ngài cứu tôi khỏi mồ mả.
Ngài lấy tình yêu và lòng thương xót làm mão triều đội cho tôi.
5Ngài ban cho tôi mọi điều tốt lành,
và làm tôi trẻ lại như chim phượng hoàng.
6CHÚA làm điều phải lẽ
và công bằng cho những kẻ bị ức hiếp.
7Ngài cho Mô-se biết đường lối Ngài
và cho Ít-ra-en biết việc làm của Ngài.
8CHÚA đầy lòng thương xót và nhân từ.
Ngài chậm giận, giàu tình yêu.
9Không phải lúc nào Ngài cũng luôn luôn bắt tội chúng ta,
Ngài không căm giận mãi.
10Chúa không trừng phạt chúng tôi xứng với tội lỗi chúng tôi;
Không báo trả chúng tôi tương xứng với sự gian ác chúng tôi.
11Hễ các từng trời cao hơn đất bao nhiêu,
thì tình yêu Ngài dành cho kẻ kính sợ Ngài cũng lớn bấy nhiêu.
12Phương Đông xa phương Tây bao nhiêu,
thì Ngài cũng mang tội lỗi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu.
13CHÚA tỏ lòng nhân từ đối cùng những ai kính sợ Ngài,
như cha tỏ lòng nhân từ cùng con cái mình.
14Ngài biết chúng tôi được tạo nên như thế nào;
Ngài nhớ rằng chúng tôi chỉ là bụi đất.
15Đời người giống như cỏ;
nó trổ hoa trong đồng.
16Gió thổi, hoa bay mất,
không còn để lại dấu tích.
17Nhưng tình yêu CHÚA dành cho những kẻ kính sợ Ngài còn đời đời,
và lòng nhân từ Ngài kéo dài đến con cháu họ
18là những người giữ giao ước Ngài
và vâng theo mệnh lệnh Ngài.
19CHÚA đặt ngôi Ngài trên trời,
nước Ngài quản trị mọi loài.
20Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài.
Các ngươi là những chiến sĩ bạo dạn,
làm theo lời phán và vâng theo mệnh lệnh Ngài.
21Hỡi các đoàn quân của CHÚA#103:21 đoàn quân của CHÚA Đây có thể nghĩa là “các đạo quân,” “các thiên sứ” hay “các tinh tú trên trời.” Từ ngữ nầy là một phần của danh từ “CHÚA Vạn quân” hay “Thượng Đế Toàn năng,” nghĩa là Ngài kiểm soát tất cả các thế lực trong vũ trụ.
là các tôi tớ Chúa hãy làm theo ý muốn Chúa, hãy ca ngợi Ngài;
Các ngươi là tôi tớ Chúa,
hãy làm theo ý muốn Ngài.
22Mọi vật CHÚA dựng nên hãy ca ngợi Ngài,
bất cứ chỗ nào Ngài cai trị.
Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi CHÚA!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy