Châm ngôn 25:15

Châm ngôn 25:15 BPT

Nếu kiên nhẫn, con có thể thuyết phục quan quyền, và lời nói hòa nhã có thể phá hủy những sự chống đối mãnh liệt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:15