Châm ngôn 22:11

Châm ngôn 22:11 BPT

Ai ham thích tư tưởng trong sạch và lời nói thanh nhã sẽ được làm bạn với vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share