Châm ngôn 18:4

Châm ngôn 18:4 BPT

Lời nói có thể như nước sâu, nhưng sự khôn ngoan như dòng suối chảy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share