YouVersion Logo
Search Icon

Dân số 34

34
Ranh giới Ca-na-an
1CHÚA bảo Mô-se, 2“Hãy truyền lệnh nầy cho dân Ít-ra-en: Khi các ngươi vào nhận xứ Ca-na-an làm sản nghiệp thì ranh giới của các ngươi sẽ như sau: 3Về phía Nam các ngươi sẽ nhận một phần của sa mạc Xin gần ranh giới Ê-đôm. Về phía Đông, ranh giới miền Nam của các ngươi sẽ bắt đầu từ cuối phía Nam của Biển Chết, 4băng qua phía Nam của Đèo Bọ Cạp, qua sa mạc Xin và phía Nam của Ca-đe Ba-nê-a. Rồi chạy đến Ha-xa A-đa và qua phía A-môn. 5Từ A-môn nó chạy đến suối Ai-cập,#34:5 suối Ai-cập Đó là suối mang tên “Qua-đi En-A-rít.” và chấm dứt ở Địa-trung-hải. 6Ranh giới phía Tây sẽ là Địa-trung-hải. 7Ranh giới phía Bắc của các ngươi sẽ bắt đầu từ Địa-trung-hải chạy đến núi Hô-rơ. 8Từ núi Hô-rơ nó chạy đến Lê-bô Ha-mát, và đến Xê-đát. 9Rồi ranh giới đó đi đến Xíp-rôn và chấm dứt ở Ha-xa Ê-nan. Đó là ranh giới phía Bắc của các ngươi. 10Ranh giới phía Đông của các ngươi sẽ bắt đầu từ Ha-xa Ê-nan và chạy đến Sê-pham. 11Từ Sê-pham ranh giới chạy qua phía Đông của A-in tới Ríp-la và dọc theo các đồi phía Đông hồ Ga-li-lê.#34:11 hồ Ga-li-lê Nguyên văn, “hồ Ki-nê-rết.” 12Rồi ranh giới đó sẽ chạy xuống dọc theo sông Giô-đanh và chấm dứt ở Biển Chết. Đó là ranh giới bao quanh xứ các ngươi.”
13Vậy Mô-se truyền lệnh nầy cho dân Ít-ra-en: “Đây là đất mà các ngươi sẽ nhận. Hãy bắt thăm chia đất ra cho chín chi tộc rưỡi, vì CHÚA đã ra lệnh là các phần đất đó sẽ thuộc về họ. 14Các chi tộc Ru-bên, Gát, và Ma-na-xe phía Đông đã nhận phần đất của họ rồi. 15Hai chi tộc rưỡi nầy đã nhận đất phía Đông sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.”
16Sau đó CHÚA bảo Mô-se, 17“Sau đây là những người có nhiệm vụ phân chia đất: thầy tế lễ Ê-lê-a-xa, và Giô-suê, con trai của Nun. 18Ngoài ra hãy chọn một người lãnh đạo từ mỗi chi tộc để phụ giúp việc phân chia đất. 19Sau đây là tên của những người lãnh đạo đó:
chi tộc Giu-đa: Ca-lép, con trai Giê-phu-nê;
20chi tộc Xi-mê-ôn: Sê-mu-ên, con trai Am-mi-hút;
21chi tộc Bên-gia-min: Ê-li-đát, con trai Kít-lôn;
22chi tộc Đan: Bu-ki, con trai Giốc-li;
23chi tộc Ma-na-xe, con Giô-xép: Ha-ni-ên, con trai Ê-phót;
24chi tộc Ép-ra-im, con Giô-xép: Kê-mu-ên, con trai Síp-tan;
25chi tộc Xê-bu-lôn: Ê-li-xa-phan, con trai Ba-nát;
26chi tộc Y-xa-ca: Banh-tiên, con trai Át-xan;
27chi tộc A-se: A-hi-hút, con trai Sê-lô-mi;
28chi tộc Nép-ta-li: Bê-đa-hên, con trai Am-mi-hút.”
29CHÚA truyền cho các người đó chia đất Ca-na-an cho dân Ít-ra-en.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;