Dân số 28:30

Dân số 28:30 BPT

Dâng một con dê đực để làm sạch nơi thánh cho các ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 28:30