Dân số 28:29

Dân số 28:29 BPT

còn mỗi con chiên con thì mang hai lít bột mịn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 28:29