Dân số 28:16

Dân số 28:16 BPT

Lễ Vượt Qua của CHÚA sẽ là ngày mười bốn tháng thứ nhất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 28:16