Giô-suê 2:18

Giô-suê 2:18 BPT

Khi chúng tôi trở lại đất nầy, chị phải cột sợi dây thừng đỏ nầy nơi cửa sổ mà chị đã thả chúng tôi xuống. Tập họp cha mẹ và tất cả các anh chị em và gia đình chị lại trong nhà chị.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share