Giô-suê 16:8

Giô-suê 16:8 BPT

Ranh giới nầy đi từ Táp-bu-a về phía tây đến suối Ca-na và chấm dứt ở biển. Đó là tất cả vùng đất được cấp cho mỗi họ hàng thuộc chi tộc Ép-ra-im.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share