Giô-suê 16:2

Giô-suê 16:2 BPT

Rồi từ Bê-tên, cũng gọi là Lút, đến ranh giới Ạc-kít ở A-ta-rốt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share