Gióp 33:22

Gióp 33:22 BPT

Người gần chết, và đời người hầu tàn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:22