Gióp 28:5

Gióp 28:5 BPT

Thực phẩm mọc trên mặt đất, nhưng trong lòng đất lửa cháy ngùn ngụt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share