Gióp 28:28

Gióp 28:28 BPT

Rồi Ngài bảo con người, ‘Kính sợ Thượng Đế là khôn ngoan; tránh xa điều ác là thông sáng.’”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:28