Gióp 28:22

Gióp 28:22 BPT

Sự hủy diệt và sự chết bảo, ‘Chúng tôi đã nghe về nó.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:22