Giê-rê-mi 47
BPT
47
Lời tiên tri về dân Phi-li-tin
1Trước khi vua Ai-cập tấn công thành Ga-xa, CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi. Đây là lời tiên tri cho dân Phi-li-tin.
2CHÚA phán như sau:
“Nầy, kẻ thù đang tập họp ở phía Bắc#phía Bắc 47:2 Đạo quân Ba-by-lôn từ hướng nầy kéo đến tấn công Giu-đa. Các đạo quân của các quốc gia phía Bắc và Đông của Ít-ra-en cũng theo hướng ấy đến tấn công Giu-đa và Ít-ra-en.
như nước dâng.
Chúng sẽ như nước lũ tràn bờ
bao phủ cả xứ như cơn lụt lội,
luôn các thị trấn và dân cư sống trong đó.
Ai sống trong xứ cũng kêu cứu;
dân chúng sẽ kêu khóc thảm thương.
3Chúng sẽ nghe tiếng ngựa phi
và tiếng quân xa ồn ào
cùng tiếng bánh xe rầm rập.
Cha mẹ không bảo vệ được con cái mình,
vì họ cũng quá yếu ớt.
4Đã đến lúc toàn dân Phi-li-tin bị hủy diệt.
Đã đến lúc tiêu diệt những ai còn sống sót
là những kẻ có thể giúp đỡ hai thành Tia và Xi-đôn.
CHÚA sắp sửa tiêu diệt dân Phi-li-tin,
tức những kẻ còn sống sót trên đảo Cơ-rết#đảo Cơ-rết 47:4 Nguyên văn, “đảo Cáp-to.” Đôi khi từ ngữ nầy chỉ đảo Cơ-rết, có khi chỉ đảo Chíp. Thánh Kinh cho thấy dân Phi-li-tin xuất thân từ đảo Cáp-to..
5Dân cư thành Ga-xa sẽ buồn thảm và cạo đầu.
Dân cư thành Ách-kê-lôn sẽ im lặng.
Hỡi những kẻ còn sống sót trong thung lũng,
các ngươi tự cắt thịt mình#buồn thảm … cắt thịt mình 47:5 Người ta dùng cách nầy để bày tỏ sự buồn rầu. cho đến chừng nào?
6Các ngươi kêu, ‘Hỡi gươm của CHÚA,
ngươi sẽ đánh cho đến bao giờ?
Hãy tra vào vỏ#vỏ 47:6 Đây là vỏ hay bao đựng gươm. trở lại.
Hãy thôi và nằm yên đi.’
7Nhưng làm sao gươm Ngài nghỉ ngơi
khi CHÚA đã ra lệnh cho nó?
Ngài đã ra lệnh cho nó tấn công Ách-kê-lôn và vùng duyên hải.”