YouVersion Logo
Search Icon

Giê-rê-mi 23

23
Các lãnh tụ độc ác của Giu-đa
1CHÚA phán, “Khốn cho các lãnh tụ Giu-đa là những kẻ phân tán và tiêu diệt dân ta.
2Chúng chịu trách nhiệm đối với dân chúng cho nên CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en phán cùng chúng như sau: Các ngươi đã phân tán dân ta, đánh đuổi họ đi, không chăm sóc họ nên ta sẽ trừng phạt ngươi về những điều ác ngươi làm,” CHÚA phán vậy. 3“Ta đã đày dân ta qua các xứ khác nhưng ta sẽ gom góp những kẻ sống sót trở về trong xứ mình. Rồi chúng sẽ sinh con đẻ cái đông đảo. 4Ta sẽ đặt những lãnh tụ mới trên dân ta là người sẽ chăm sóc chúng. Dân ta sẽ không sợ hãi hay kinh hoàng nữa, sẽ chẳng còn ai bị thất lạc,” CHÚA phán vậy.
Một nhánh mới sẽ mọc lên
5CHÚA phán,
“Sẽ đến ngày ta ươm một nhánh tốt
từ nhà Đa-vít.
Người sẽ là một vị vua cai trị rất khôn ngoan;
làm điều công bằng hợp lý trong xứ.
6Trong triều đại người, Giu-đa sẽ được cứu,
và Ít-ra-en sẽ sống yên ổn.
Danh Ngài là:
CHÚA làm Điều Phải.”#23:6 CHÚA làm Điều Phải Đây là một lối chơi chữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ cụm từ nầy nghe như tên của Xê-đê-kia, vua Giu-đa khi lời tiên tri nầy được công bố nhưng Giê-rê-mi nói về một vua khác.
7CHÚA phán, “Sẽ có ngày dân chúng không còn nói, ‘Thật như CHÚA hằng sống là đấng đã mang Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập …’ 8mà họ sẽ nói một điều mới, ‘Thật như CHÚA hằng sống là Đấng mang dòng dõi Ít-ra-en ra khỏi xứ miền Bắc và khỏi các xứ mà Ngài đã lưu đày họ …’ Rồi dân Ít-ra-en sẽ sống trong xứ mình.”
Các nhà tiên tri giả sẽ bị trừng phạt
9Có lời phán cho các nhà tiên tri:
Ta đau lòng lắm.
Xương cốt ta run rẩy.
Ta giống như người say,
như kẻ say rượu vì CHÚA
và vì lời thánh của Ngài.
10Đất Giu-đa đầy những kẻ ngoại tình.
Vì vậy CHÚA đã nguyền rủa đất.
Xứ đã trở nên tiêu điều,
Các đồng cỏ đã khô héo cả.
Dân chúng rất độc ác
và lạm dụng sức mạnh mình.
11“Cả tiên tri và thầy tế lễ
sống như thể không có Thượng Đế.
Ta thấy chúng làm chuyện ác
ngay trong đền thờ ta,” CHÚA phán vậy.
12“Cho nên chúng sẽ sống trong nguy hiểm.
Chúng sẽ bị đẩy vào trong bóng tối,
nơi chúng sẽ bị đánh bại.
Ta sẽ mang thảm họa đến cho chúng
trong năm ta trừng phạt chúng,”
CHÚA phán vậy.
13“Ta đã thấy các nhà tiên tri trong Xa-ma-ri làm bậy.
Các nhà tiên tri đó nói tiên tri nhân danh Ba-anh
và dẫn dân Ít-ra-en đi sai lạc.
14Ta cũng đã thấy các nhà tiên tri trong Giê-ru-sa-lem
làm những việc kinh khủng.
Chúng phạm tội ngoại tình
và sống bằng những lời dối gạt.
Chúng xúi giục những kẻ làm ác,
cứ tiếp tục làm ác thêm,
Cho nên dân chúng tha hồ phạm tội.
Những kẻ đó như thành Xô-đôm.
Đối với ta dân cư Giê-ru-sa-lem
thật chẳng khác nào thành Gô-mô-rơ!”
15Cho nên CHÚA Toàn năng phán như sau về các nhà tiên tri:
“Ta sẽ khiến các nhà tiên tri đó ăn vật đắng
và uống nước độc,
vì các nhà tiên tri của Giê-ru-sa-lem
đã rải điều ác khắp xứ.”
16CHÚA Toàn năng phán như sau:
“Đừng để ý đến những lời các nhà tiên tri đó nói cùng các ngươi.
Chúng đang phỉnh gạt các ngươi.
Chúng nói theo những dị tượng
do mình bịa đặt ra,
không phải do ta mà đến.
17Chúng nói cùng những kẻ ghét ta rằng:
‘CHÚA phán: Các ngươi sẽ bình yên.’
Chúng nói cùng những kẻ ương ngạnh
và hành động theo ý riêng rằng:
‘Chẳng có điều gì xấu xảy ra cho ngươi đâu.’
18Nhưng chẳng có nhà tiên tri nào trong vòng chúng đứng trong hội đồng các thiên sứ#23:18 hội đồng các thiên sứ Người thời Cựu Ước thường mô tả Thượng Đế như là vị lãnh đạo của một hội đồng các nhân vật trên thiên đàng (thiên sứ). So các khúc Thánh Kinh trong I Vua 22:19-23, Ê-sai 6:1-8, và Gióp 1, 2.
để thấy hay nghe lời của CHÚA cả.
Chẳng ai trong chúng nó để ý đến lời phán của Ngài.
19Nầy, sự trừng phạt của CHÚA sẽ đến như vũ bão.
Cơn thịnh nộ Ngài như cuồng phong.
Nó sẽ đến đổ trên đầu những kẻ độc ác đó.
20Cơn giận Ngài không nguôi
cho đến khi Ngài hoàn thành điều Ngài định làm.
Khi ngày ấy xong rồi,
thì các ngươi sẽ hiểu rõ điều nầy.
21Ta không sai các nhà tiên tri đó,
nhưng chúng tự ý đi rao lời mình.
Ta không hề phán cùng chúng,
vậy mà chúng vẫn cứ nói tiên tri.
22Nếu chúng đã đứng trong hội các thiên sứ,
chúng hẳn đã rao sứ điệp ta cho dân ta.
Chúng hẳn đã khuyên dân ta quay khỏi lối ác,
và khỏi hành động gian tà của mình.”
23CHÚA phán, “Ta là Thượng Đế ở gần,
mà cũng là Thượng Đế rất xa.”
24“Không ai có thể trốn tránh
khỏi mặt ta được,” CHÚA phán vậy.
CHÚA phán, “Ta ở khắp trời đất.”
25“Ta đã nghe các nhà tiên tri nhân danh ta nói dối. Chúng bảo, ‘Tôi thấy chiêm bao! Tôi được báo mộng!’ 26Chuyện đó còn ở trong đầu của các nhà tiên tri dối trá đó bao lâu nữa? Chúng nói tiên tri do trí tưởng tượng của mình. 27Chúng tìm cách làm cho dân Giu-đa quên ta bằng cách thuật cho nhau về những điềm chiêm bao đó. Các tổ tiên chúng cũng quên ta như thế và bái lạy Ba-anh.” 28CHÚA hỏi, “Rơm rạ có giống như lúa mì không? Nếu một nhà tiên tri muốn thuật lại chiêm bao mình thì cứ việc! Nhưng người nghe sứ điệp của ta phải thuật lại cho chân thật!” 29CHÚA hỏi, “Lời ta chẳng phải như lửa đốt sao? Sứ điệp của ta chẳng phải như búa đập vỡ đá sao?”
30CHÚA phán, “Cho nên, hãy để ý, ta nghịch lại các nhà tiên tri giả. Chúng cứ đánh cắp lời lẽ của nhau rồi nói rằng đó là lời ta.” 31CHÚA phán, “Hãy chú ý đây: Ta nghịch lại các nhà tiên tri giả. Chúng dùng lời mình nói và giả mạo như là lời ta.” 32CHÚA phán, “Hãy để ý: ta nghịch lại các nhà tiên tri nói tiên tri về các điềm chiêm bao giả. Chúng dẫn dân ta đi lầm lạc bằng những lời dối trá và bằng sự dạy dỗ giả dối của chúng! Ta không sai hay truyền cho chúng làm gì cho ta cả. Chúng không giúp được gì cho dân Giu-đa hết,” CHÚA phán vậy.
Sứ điệp không vui từ Chúa
33“Giả sử có người nào thuộc dân Giu-đa, một nhà tiên tri, hay một thầy tế lễ hỏi ngươi: ‘Nầy Giê-rê-mi, lời CHÚA đè nặng trên ông như thế nào?’ Thì ngươi phải đáp với chúng rằng, ‘Chính các ngươi mới là gánh nặng#23:33 gánh nặng Nguyên văn Hê-bơ-rơ dùng chữ “ma-xa” có nghĩa là “sấm ngôn” hay “gánh nặng.” cho CHÚA, nên Ngài phán, ta sẽ ném các ngươi xuống.’
34Nếu có một nhà tiên tri, thầy tế lễ hay ai trong dân chúng bảo, ‘Đây là sấm truyền của CHÚA.’ Người ấy nói dối, ta sẽ trừng phạt nó cùng cả nhà nó. 35Các ngươi phải hỏi nhau như sau: ‘CHÚA trả lời ra sao?’ hay ‘CHÚA phán thế nào?’ 36Nhưng các ngươi sẽ không bao giờ được nói, ‘Đây là sấm truyền của CHÚA,’ vì điều ngươi nói là lời ngươi bịa đặt ra thôi. Ngươi đã giả mạo lời của Thượng Đế Hằng Sống của chúng ta, CHÚA Toàn năng.
37Ngươi phải bảo các nhà tiên tri như sau: ‘CHÚA đáp thế nào với ngươi?’ hay ‘CHÚA nói thế nào?’ 38Nhưng không nên nói, ‘Đây là sấm truyền của CHÚA.’ Vì nếu ngươi nói như thế thì CHÚA phán: Vì ngươi nói rằng ‘Đó là sấm truyền của CHÚA,’ mặc dù ta không có bảo ngươi nói những lời ấy, 39Cho nên hãy nghe đây: Ta sẽ túm và ném ngươi ra khỏi mặt ta, cùng với Giê-ru-sa-lem mà ta đã ban cho tổ tiên ngươi và cho ngươi. 40Ta sẽ khiến cho ngươi hổ nhục đời đời, sự hổ nhục đó sẽ không bao giờ bị quên lãng.”

Currently Selected:

Giê-rê-mi 23: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy