Giê-rê-mi 14:1

Giê-rê-mi 14:1 BPT

Lời của CHÚA phán cùng Giê-rê-mi về nạn hạn hán
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share